de hertog Jan brouwerijen te ‘s Hertogenbosch

# I do not like to write – I like to have written.   + Gloria Steinem 

Tagging

# writing as an art of making reason means to be engaged in the occupation of a serious mind  / + anonimous

Tower bridge

Tower bridge

Een waarachtig politiek concept met een historisch verantwoorde basis kan niet zonder aspecten van tijdelijkheid en verloop in het begrijpen van de bedoelingen ervan, en doorgaans is het zo, dat een dergelijke politieke bezigheid ook een leersituatie betreft. Overigens moet het natuurlijk bij elke politieke idee wel vooropstaan dat men er beter van wordt, dan wel goed mee uitkomt, en dat de kwaliteit van het bestaan van de diplomaten die in deze gedachte delen er niet op achteruit gaat. Al doende leert men, zou je ook kunnen zeggen. Maar een politiek inhoudelijke beantwoording van een vraagstuk dat in de samenleving actueel is kan niet alleen maar als zijn uitgangspunt hebben een herinnering te zijn, een causaliteit in het verband van wat wij in ons land de geschiedenis noemen. Causaliteit in de geschiedenis is iets geheel anders dan wat er in het dagelijkse gedachtenleven der mensen van gemaakt wordt, zoals het doorgaans weer een anders soort begripsverband betekent  wanneer  deze opgevat wordt in de zin van een vrouwelijk principe, of een mannelijk principe, of een principe van onbepaaldheid. Het was daarom in de Griekse wereld gebruikelijk, zeker in de mythologische reflectie veel waarde te hechten aan de naam van de moeder, want daarin werd een zekerheid gevonden die de naam van de vader niet op eenzelfde manier kent. Men ziet dat terug in de Heilige Schrift,waarvan bekend is dat het bestuderen ervan tot meer nuttige doeleinden kan worden aangewend dan slechts een religieus inhoudelijk verband.

David was afkomstig van de Moabitische, een afstamming die niet behoorde tot het huis van Israel en die werd opgenomen in het huis van Boaz hetgeen men na kan lezen in het boek Ruth. Israel zelf heeft de afkomst van de koning nimmer echt erkend als zijn legitimiteit, en in de tijd dat deze dingen werden opgeschreven werd er in feite tegemoet gekomen aan de wens van de koning van Het Rijk, waar Israel toenmalig verspreid woonde, een gebied dat ons bekend is daarvan wordt de naam Babylon gegeven, een zekerheid daarin kan men zoeken maar ik garandeer niets, en Israels zonen hadden niet erg veel vertrouwen in de bestendigheidvan de gunst van een Babylonisch heerser, gezien de ervaringen met elkaar opeenvolgende machten was het ook maar beter de eigen geschiedenis in een niet al te realistisch patroon vast te leggen. Die afkomstig waren uit Het Land,want zo werd dat gebied genoemd waarvan de beroemde Jacob nog altijd de feitelijke relatie was waar alle koninkrijken van die tijd althans waar het betrof het gebied dat in onze tijd wordt aangediend als het Midden Oosten, zich op oriënteerden,  wilden eigenlijk niet zo graag terug naar dat land, want binnen de grenzen van Het Rijk werden zij gerespecteerd en hadden zij het goed, zolang zij zich maar konden beroepen op hun afkomst. En daarmee werd het probleem van de rabbijnen die de herinneringen meegenomen uit Het Land opschreven in een collectief bestaande uit telkens 6 personen, er een van ‘hoe gaan we weg terwijl we hier toch blijven’ en erg positief waren de bedoelingen van deze groepen doorgaans niet, want Het Rijk in zijn relativiteit van een Babylonische structuur had als enige regel van sociale binding dat de meerdere  de mindere strafte, en de wijsheid gaf hen in dat zo’n maatschappelijke opbouw al evenmin een zekerheid bood waarnaar zij zo verlangden en dat de onbestendigheid ervan op den duur nadelig zou uitvallen voor iedereen.

Zo vallen er over de patronen van de oude beschaving voor die daar waarde aan hechten nog vele interessante wetenswaardigheden te vermelden en mag de Bijbel nog altijd beschouwd worden als het rechtmatige woord van God, maar welke zekerheid men aan het lezen en de uitleg ervan wil hechten, daarover kan  men op verschillende manieren denken en ook zo zijn eigen opvattingen koesteren, terwijl we altijd wel eens in aanraking kunnen komen met het bijzondere aspect van een alweer bijna tot het verleden te rekenen vormgeving  in de toonkunsten die geheten is opera, waarvan met name de 19e eeuw zich bediende om zijn historische opvattingen in vast te leggen, terwijl de operette enige verlichting in de druk bood en het veaudeville theater allengs gezien meer werd als een tenminste dragelijke vormvan amusement.

Inn ons land werd het Bourgondische rijk vertegenwoordigd door de hertogen van Brabant, die bij traditie verbonden werden aan de stad ‘s Hertogenbosch, maar van een paleis of burcht is ons niets overgeleverd, ik meen me slechts een personage te herinneren waarvan het lied zingt: onze goede hertog Jan. Het waarom kent evenwel de hitorie niet als zijn doel, dat is gegeven aan het waartoe der dingen en de overwegingen der mensen. In sommige opzichten kan men de geschiedenis gemakkelijker voor de geest halen door deze te materialiseren in iets moois of goeds. Er wordt dan ook gezegd  dat ‘een dronken vrouw een engel in bed’ zou zijn, terwijl wie zoiets wel eens in de realiteit heeft meegemaakt daar minder over te spreken zal zijn. Hetgeen men echter in verband met het optreden van de ziekten die gegroepeerd worden in de praktische klassificering van het woord Kanker kan waarnemen is evenwel doorgaans van een wat wonderlijke samenstelling en heeft dikwijls een defensieve structuur, want het weefsel verzet zich tegen het vreemde gezwel en wil dat er uitstoten. En soms is de aggressiviteit van het gezonde weefsel groter dan die van het gezwel. Bier evenwel is een wonderlijke drank voor wie bekend is met het brouwproces.

open the door for Ophra?

open the door for Ophra?

COLLECTIE TROPENMUSEUM Wajangfiguur van perkam...

COLLECTIE TROPENMUSEUM Wajangfiguur van perkament voorstellende Raden Arjuna TMnr 21-9 (Photo credit: Wikipedia)

 

Advertisements

and who might then be this man, his name is Clement?

de aloe vera, een nuttige plant en een schone bloem

bamboo shrub flowering

bamboo shrub flowering

Voordat men aan zoiets gewichtigs begint als het schrijven van een boek is het natuurlijk raadzaam om zich een beeld te vomen  aangaande de hoofdpersoon ervan, want alleen maar aankomen met het eigen ik als onderwerp komt bij de uitgever meestal als wat povertjes over. Het is de vraagstelling van de uitgever namens vele belangstellende lezers dat er een eerste excerpt wordt afgegeven met betrekking tot het nieuwe onderwerp van zo’n boek, wellicht dat niet alle lezers zitten te wachten op het gehele boek, vertelde de uitgever mij in vertrouwen, maar de mensen vinden het leuk om te weten waar het over zal gaan, het is altijd een aardig onderwerp voor de borreltafel, ik  als uitgever blijf natuurlijk zitten met een voorraad voor de ramsch als ik het anders aan zou pakken. Maar het concept van onze uitgeverij is , dat wij slechts een boek in behandeling nemen wanneer wij er zeker van zijn dat er belangstelling bestaat voor de inhoud en dat er ook een duidelijk traceerbare markt voor is, verder zoeken wij dan een schrijver met die kwaliteiten waarvan wij denken dat hij het onderwerp aan kan, en kunnen wij kijken binnen de mogelijkheden van ons zogeheten ‘schrijferskantoor’, een instelling waarmee wij sinds ongeveer twee jaar werken om tot fictie te komen die ook een gehalte aan betrouwbaarheid heeft, er bestaan al zoveel verzinsels, wij hebben van het verschijnen van het  boek ‘de daVinci code’ kunnen leren dat de lezers graag bekend worden gemaakt met historisch gerelateerde onderwerpen, ik had dat ook al verteld in verband met het verschijnen van de Celestijnse belofte, als U zich dat wilt herinneren. En aan U de vraag, wat vindt U van de idee, dat U het boek niet zelf hoeft te schrijven maar dat U ons de zienswijze levert als een persoonlijke bijdrage aan het fonds dat wij van plan zijn op te richten betreffende de in de titel vermelde hoofdpersoon? Tot nu toe is het beeld dat ik mij omtrent de persoon van deze Clemens kan vormen zeer fragmentarisch en van een wisselend karakter.

Wanneer ik nu zou noemen, jij heet Clemens, waar gaan je gedachten dan naar uit?

Nu ja, het is een wat indirecte manier wellicht om mij uit mijn tent te lokken, want het lijkt of ik er een gewoonte van heb gemaakt mijzelf te verbergen en zelfs daarvoor bestaan er verklaringen in meer een medisch perspectief van traumatologie, ik wil de dingen aangaande de beantwoording van de vraag liever een positieve wending geven naar een initiërend concept in politico religieus opzicht, waarvan tenslotte alle maatschappelijke ordening afkomstig  is. En dan, de Europese geschiedenis heeft om misverstanden te voorkomen en om andere redenen die ik hier niet wil noemen de oorspronkelijke identiteit van deze naam altijd verborgen gehouden, men zal ongetwijfeld wel weer iets met deze naam hebben uitgehaald dat het licht van ons aanschijn niet verdraagt, maar het is mogelijk om de sluiers die zijn aangebracht op te lichten en een eerste blik te geven in het reëele voorkomen van een verwachting die altijd en in alle tijden is uitgekomen in een telkens verschilende zin, maar waarvan er in onze tijd natuurlijk ook een structuur van behoeften is, en het is maar zo, dat de omstandigheden van het schenken van een inhoud de realiteit niet altijd verdraagt op een gelijkelijk te beoordelen manier. Zelfs de gedachte: ‘what is in a name’  biedt weinig uitkomst want de precieze betekenis en afkomst van het latijnse adjectief clemens is niet geheel en eenduidig bekend.

In mijn opvatting heeft de naam Clemens als zijn inhoud  ‘zegen’, ‘genade’, ‘naam’, en hetgeen men dan verbindt met de uitleg van ‘zachtmoedig’, het is een boeiende interpretatie maar wat onverkwikkelijk om op basis daarvan in te schatten  wat er dan allemaal mogelijk is, en bovendien is de beleving van die interpretatie ook vanuit de geschiedenis van een aantoonbaar langdurige aard gebleken, iets wat in onze tijd niet meer zo gevoeld wordt als een voorziening, waaraan veel behoefte bestaat.

Mijn gedachte en mijn interpretatie is dus, dat wat gebracht werd als een bijvoegelijk naamwoord in het latijn, feitelijk een zelfstandig naamwoord is, maar dan in de verbinding die dit Klimens heeft met het grieks.

Aloe vera growing in Aruba

Aloe vera growing in Aruba (Photo credit: Wikipedia)