het is beter even stil te houden bij wat we nu hebben bereikt, met zijn allen dus, geen uitzonderingen.

may I have your signature lily

may I have your signature lily

De volkeren van de Stille Zuidzee eilanden hebben een geheel andere manier om dingen en mensen een naam te geven dan dat binnen de westerse culturen en ook bij andere volkeren het geval is. De inwoner van Hawaii die deze lelie haar naam gaf stelde zich zo voor dat de naam representatief was voor een aardig meisje van een jaar of twaalf, die in de supermarkt plotseling de filmster was tegengekomen van wie zij al maanden had gedroomd. Deze ‘mensen van de eilanden’ zoals zij zichzelf soms noemen, maar zij hebben een groot aantal woorden waarmee zij zich zelf aanduiden, het zijn mensen zoals de wereld deze eigenlijk niet meer kent, aggressie kennen zij niet en al evenmin zorgen, en het is een omstandigheid dat ‘de soldaat van Oranje’ wiens naam mij helaas is ontschoten,  ben bij hen bekend was als Papa, en deze Papa heeft maar goed voor hen gezorgd vinden zij. Het is ook bij leden van de familie van Oranje thans nog bekend dat aan het bescheiden hofje van koningin Wilhelmina, van wie ik verondersteld word de naam groot te maken, alles bekend was wat er met ons land zou gaan gebeuren, ongeveer over een tijdsperiode van een eeuw verder, en het was aan deze laatste telg uit het oorspronkelijke huis van Oranje, als dat al ooit een huis is genoemd van onze kant, maar goed, Europa moest wàt, in de mannelijke lijn van opvolging waarvan zij de dochter was, toegestaan op grond van wat haar bekend was ook beslissingen te nemen en te handelen dienovereenkomstig, en opdrachten te verlenen voor een latere tijd. Zij had zich met name de gedachte   aangetrokken dat ons volk een arm volk was, en haarvstandpunt in deze ingenomen. De boekstaven van haar beslissingen worden hier en daar in Nederland en in het buitenland bewaard, en niemand heeft ooit nog geweten waar de bewijsstukken van een krachtig bewind zijn gebleven want er werd verteld dat zij alles zoek had gemaakt of vernietigd, maar het lag helaas niet zo in de aard van deze vorstin het eigen regeren te vernietigen, en het is niet onmogelijk, dat indien wij nu fouten zouden maken wij geconfronteerd zouden worden met belemmeringen waarin daaromtrent was voorzien. Hoewel Klimes geneigd is aan te geven in dit verband, dat hij zijn  verjaardag gaarne in huiselijke kring wil vieren en eventueel in een juichstemming gerakende landgenoten wil verwijzen naar de televisie en overige media, men kan maar niet vroeg genoeg beginnen met zich voor te bereiden, is het toch verstandig nu al bepaalde dingen aan te geven, het moet mij als gelukkige vader evenwel van het hart, dat deze dag van 21 mei een lange voorbereidingstijd altijd heeft nodig gehad in de kultuur van de samenleving en dat de mensheid zich op de datum kan richten als een gunstige dag om tot resultaat in zaken te geraken. Ook is het zo, dat wanneer een vorst zijn verjaardag heeft, alle mensen zomaar een beetje blij worden, al is het maar voor even, en wat het dan de 30e april betreft, daar wordt niemand meer echt blij van hoewel de dingenzich laten aanzien en het beleid zijn loop zal krijgen naar jurisprudentie. Mensen kunnen elkaar zo nodig hebben al was dat alleen maar tot nut van het algemeen belang, en het is helaas zo, dat ik als vader geen getuigenis kan geven in deze, maar dat Klimes mij te kennen heeft gegeven dat mensen nooit zomaar iets doen, echter wel dingen doen waarvan zij geen vermoeden hebben wat er de zin van is. Wie maar genoeg te maken heeft gehad met zinloosheidsgevoelens kan er wellicht zijn steentje in bijdragen in de bestuurlijkheid van een goed land door eens te gaan nadenken over een mogelijk alternatief waarom der dingen. Het patroon daartoe willen wij, vader en zoon in gezamelijkheid van antwoord, U gaarne brengen in de vormvan de gedachte dat aan de bewegingen van ene zeker lid van de familie Borghese een halt toegeroepen dient te worden en dat niet slechts per telefoon of email, want blijkens zijn opgave op ons account David Picardia Facebook wil hij al eens gaarne op omstandigheden zijn familie betrekkingen  betreffende terugkomen en het bij voorbeeld uitweiden in gedrukte tekst over de verdrietigelijkheden van zijn oudtante Maud , die toch zoveel van haar Malteser Leeuwtje had gehouden, bepaald niet schuwt. Het is juist om de gedachte uit te dragen dat het niet slechts voor veel leed aan de Bomanslaan heeft gezorgd maar ook tot een terugkeer van de zorgelijke levenshouding welke wij zo goed kennen en waarvan niemand zo gescharmeerd is geraakt blijkens de ervaring. Men zij evenwel gewaarschuwd, dat hetgeen ten hemel is gevaren in zijn leven evenzo  gemakkelijk  als ware dat met een lift terug kan keren in de wereld, want  bij Uw God is niets onmogelijk.

oranje

oranje (Photo credit: bertknot)

Advertisements

the tragic ending of the book ‘lord Darlington tells more’: a rooftile on his headed shoulder

288px-Aerial_view_of_the_Amazon_Rainforest

meandering Amazon river region as big as any sea

Het is wellicht niet interessant om even te laten weten dat in het Neverland van deze droom van leven de reuzen en de dwergen een verbond zijn aangegaan waar het dan ook wel weer onder zijn die dat niet zeker wisten, maar die persoon op nummer 5 die heeft nu een keer al dat slechts gedaan en wij mogen hem van hier toch zeker niet zomaar laten gaan, de prijs van ons huis is opnieuw gezakt en wie zal daar het verschil dan voor betalen? De man denkt zelf dat het zo leuk is maar zij geloven weer meer in de gewone koningein, en dus willen wij in het algemeen liever dat het rustig blijft op straat en anders komt er een berichtje in de krant dat het waarschijnlijk een afrekening betreft in het criminele circuit en verder is het zo: ik geloof niet in zo’n god, ik geloof in geen enkele god. Aldus enkele buurtbewoners van Uylenstede Heemstede dorp.

 

Omwonenden vertellen meestal dat hen niets was opgevallen totdat zij de geur van het lijk niet langer konden ontkennen, en feitelijk, maar dat is wellicht mijn laatste ademtocht en snik, het gebeurt meer zo’n fenomenaliteit, het enige is dat ik wel weet wat er gaande is en er zwaar voor heb moeten boeten ooit in dit geval betrokken te zijn  geraakt, volgens zeggen had ik niet langer dan hooguit 3/4 jaar hier hoeven wonen, en bovendien: ‘waarom ging je weg uit Amsterdam?’ zit ook weer achter ons aan. En denk eens aan al dat geld, dat zal ook zo’n gedachtenleven hebben. Voor de profeet der ballingschap  bleef niets over dan te schrijven ‘nergens zijt Gij te vinden’, de raven evenwel die zijn er niet om koekedeeg voor ons te bakken, het leven van een hollander is duidelijk gesneden uit een ander hout.

Ik laat de naam van mijn menselijk leven voor even of voor altijd varen, ik ben geneigd tot een onderzoekende houding, maar ook om zorgvuldig te wegen of een zekere vorm van bedriegelijkheid niet juist gunstig uitvalt. Een amazone begint nooit aan een strijd alleen. Het gebied van de Zwarte Zee, de wijnkleurige zee, de Pontus ultra Bosporus, ik moet eens nagaan hoe het daar allemaal heet, hoe dan ook het rijk van de Amazones was nogal onherbergzaam en men had er uitzicht op het noorden dus toeristisch gezien ook niet zo in trek, het is waarschijnlijk zo dat er een vestiging van de damesafdeling bestond op de Krim. Wat het mij aangaat, Florence zal mij wel even zien en daar kijk ik naar uit. Verder kan men zich melden bij onze vestigingen in Capadoccië, Apulië en Valencia. En Sinterklaas wil ook van de partij zijn , reken maar van yes.

Van een zekere Clemens M M Buur was dit het voorlopig laatste antwoord als advies uit welwilendheid begeleid door motieven van vergevensgezindheid. De dag des Heren is dan ook maar één dag en morgen zal het weer anders zijn dan in het vandaag van dit blog.

Nederlands: Landgoed Burgst, is niet toegankel...

Nederlands: Landgoed Burgst, is niet toegankelijk voor publiek, maar soms kan er onder begeleiding een rondwandeling door het park gemaakt worden. (Photo credit: Wikipedia)

ik heb nooit de eer gehad mijn moeder te leren kennen

This slideshow requires JavaScript.

Het is een nare zaak wanneer je je moeder nooit hebt gekend, maar wellicht heb je daar ook niets aan gemist want het was een klagerig en wat snel tot oordelen geneigd type, waarop ik natuurlijk ook mijn antwoord had en je moet mensen maar respecteren in hun eigenheid. Maar afstand is het devies voor de wijsheid die zichzelf zou hebben verloren in de folkloristische motieven van het bijbelse Jerusalem en de emotionele verhoudingen in Italiën waren ook niet geschikt bevonden om in de gevoelde leemte te voorzien. Bleef over enkele minnen aanzoeken, dat kun jij begrijpen met je gestudeerde achtergrond, en de dames weten al evenmin heel goed hoe met mijn wereld om te gaan als in eerste instantie van jou werd gedacht. Vanwege het delicate van het onderwerp wordt een dekentje aanbevolen bij het zogen in openbare ruimtes of waar veel kinderen zijn.

 

English: Bank of Israel, Jerusalem. עברית: בנק...

English: Bank of Israel, Jerusalem. עברית: בנק ישראל בירושלים. (Photo credit: Wikipedia)

de hertog Jan brouwerijen te ‘s Hertogenbosch

# I do not like to write – I like to have written.   + Gloria Steinem 

Tagging

# writing as an art of making reason means to be engaged in the occupation of a serious mind  / + anonimous

Tower bridge

Tower bridge

Een waarachtig politiek concept met een historisch verantwoorde basis kan niet zonder aspecten van tijdelijkheid en verloop in het begrijpen van de bedoelingen ervan, en doorgaans is het zo, dat een dergelijke politieke bezigheid ook een leersituatie betreft. Overigens moet het natuurlijk bij elke politieke idee wel vooropstaan dat men er beter van wordt, dan wel goed mee uitkomt, en dat de kwaliteit van het bestaan van de diplomaten die in deze gedachte delen er niet op achteruit gaat. Al doende leert men, zou je ook kunnen zeggen. Maar een politiek inhoudelijke beantwoording van een vraagstuk dat in de samenleving actueel is kan niet alleen maar als zijn uitgangspunt hebben een herinnering te zijn, een causaliteit in het verband van wat wij in ons land de geschiedenis noemen. Causaliteit in de geschiedenis is iets geheel anders dan wat er in het dagelijkse gedachtenleven der mensen van gemaakt wordt, zoals het doorgaans weer een anders soort begripsverband betekent  wanneer  deze opgevat wordt in de zin van een vrouwelijk principe, of een mannelijk principe, of een principe van onbepaaldheid. Het was daarom in de Griekse wereld gebruikelijk, zeker in de mythologische reflectie veel waarde te hechten aan de naam van de moeder, want daarin werd een zekerheid gevonden die de naam van de vader niet op eenzelfde manier kent. Men ziet dat terug in de Heilige Schrift,waarvan bekend is dat het bestuderen ervan tot meer nuttige doeleinden kan worden aangewend dan slechts een religieus inhoudelijk verband.

David was afkomstig van de Moabitische, een afstamming die niet behoorde tot het huis van Israel en die werd opgenomen in het huis van Boaz hetgeen men na kan lezen in het boek Ruth. Israel zelf heeft de afkomst van de koning nimmer echt erkend als zijn legitimiteit, en in de tijd dat deze dingen werden opgeschreven werd er in feite tegemoet gekomen aan de wens van de koning van Het Rijk, waar Israel toenmalig verspreid woonde, een gebied dat ons bekend is daarvan wordt de naam Babylon gegeven, een zekerheid daarin kan men zoeken maar ik garandeer niets, en Israels zonen hadden niet erg veel vertrouwen in de bestendigheidvan de gunst van een Babylonisch heerser, gezien de ervaringen met elkaar opeenvolgende machten was het ook maar beter de eigen geschiedenis in een niet al te realistisch patroon vast te leggen. Die afkomstig waren uit Het Land,want zo werd dat gebied genoemd waarvan de beroemde Jacob nog altijd de feitelijke relatie was waar alle koninkrijken van die tijd althans waar het betrof het gebied dat in onze tijd wordt aangediend als het Midden Oosten, zich op oriënteerden,  wilden eigenlijk niet zo graag terug naar dat land, want binnen de grenzen van Het Rijk werden zij gerespecteerd en hadden zij het goed, zolang zij zich maar konden beroepen op hun afkomst. En daarmee werd het probleem van de rabbijnen die de herinneringen meegenomen uit Het Land opschreven in een collectief bestaande uit telkens 6 personen, er een van ‘hoe gaan we weg terwijl we hier toch blijven’ en erg positief waren de bedoelingen van deze groepen doorgaans niet, want Het Rijk in zijn relativiteit van een Babylonische structuur had als enige regel van sociale binding dat de meerdere  de mindere strafte, en de wijsheid gaf hen in dat zo’n maatschappelijke opbouw al evenmin een zekerheid bood waarnaar zij zo verlangden en dat de onbestendigheid ervan op den duur nadelig zou uitvallen voor iedereen.

Zo vallen er over de patronen van de oude beschaving voor die daar waarde aan hechten nog vele interessante wetenswaardigheden te vermelden en mag de Bijbel nog altijd beschouwd worden als het rechtmatige woord van God, maar welke zekerheid men aan het lezen en de uitleg ervan wil hechten, daarover kan  men op verschillende manieren denken en ook zo zijn eigen opvattingen koesteren, terwijl we altijd wel eens in aanraking kunnen komen met het bijzondere aspect van een alweer bijna tot het verleden te rekenen vormgeving  in de toonkunsten die geheten is opera, waarvan met name de 19e eeuw zich bediende om zijn historische opvattingen in vast te leggen, terwijl de operette enige verlichting in de druk bood en het veaudeville theater allengs gezien meer werd als een tenminste dragelijke vormvan amusement.

Inn ons land werd het Bourgondische rijk vertegenwoordigd door de hertogen van Brabant, die bij traditie verbonden werden aan de stad ‘s Hertogenbosch, maar van een paleis of burcht is ons niets overgeleverd, ik meen me slechts een personage te herinneren waarvan het lied zingt: onze goede hertog Jan. Het waarom kent evenwel de hitorie niet als zijn doel, dat is gegeven aan het waartoe der dingen en de overwegingen der mensen. In sommige opzichten kan men de geschiedenis gemakkelijker voor de geest halen door deze te materialiseren in iets moois of goeds. Er wordt dan ook gezegd  dat ‘een dronken vrouw een engel in bed’ zou zijn, terwijl wie zoiets wel eens in de realiteit heeft meegemaakt daar minder over te spreken zal zijn. Hetgeen men echter in verband met het optreden van de ziekten die gegroepeerd worden in de praktische klassificering van het woord Kanker kan waarnemen is evenwel doorgaans van een wat wonderlijke samenstelling en heeft dikwijls een defensieve structuur, want het weefsel verzet zich tegen het vreemde gezwel en wil dat er uitstoten. En soms is de aggressiviteit van het gezonde weefsel groter dan die van het gezwel. Bier evenwel is een wonderlijke drank voor wie bekend is met het brouwproces.

open the door for Ophra?

open the door for Ophra?

COLLECTIE TROPENMUSEUM Wajangfiguur van perkam...

COLLECTIE TROPENMUSEUM Wajangfiguur van perkament voorstellende Raden Arjuna TMnr 21-9 (Photo credit: Wikipedia)

 

een verheugende mededeling als beleidsaanpassing getiteld: Goedegerede

nee-margaret-burr.jpg!xlMedium

mevrouw Johanna McNeill geboren van der Borgh
heeft een besluit genomen dat zij ook brengen kan
stijl: Roccoco – artist of the ward: Robert Gains Manfield

In de memorie van antwoord volgende op de vragen van de Kamer betreffende een passend antwoord in het beleid van aandacht heeft de minister aangegeven dat hij ontvankelijk was voor de bij de vragen gevoegde oplossingsmogelijkheden die in de Nederlandse samenleving worden erkend als passende interpretaties, die hij zorgvuldig heeft gewogen. Het antwoord dat de minister de Kamerleden Roos en van der Vink kan mededelen luidt dat de aangevraagde beleidsaanpassingen bij een gevoelde verantwoordelijkheidsdeling de inhoud van de opdacht de mogelijkheid biedt te worden geconverteerd naareen aan de tijd aangepaste litteraire beschouwing buiten de objectiviteit van ons rechtssysteem. De gewone overlegsituatie heeft te kennen gegeven dat de beroepskategorie dicht- en proza kunst een herziening verdient met te formuleren maatregelenvan de zijde van de regering. In goed overleg met de hare majesteit de koningin is het verstrekken van een schrijfopdracht voor de hand liggend geacht, onze toekomstige koning de Prins vanOranje heeft aangeboden ter zake van een conditionering voor een vrijstelling van maatschappelijke plichten mogelijkheden te willen voorzien.

 

For-the-love-of-the-land-Los-Osos-Valley-painting-b

painting: the valley of Los Osos land in California
artist: Karen Winter – school: new impressionism

In een onmiddelijke reactie op het besluit van de minister heeft de schrijver/kunstenaar laten weten dat hij afziet van de hem toegezegde jubileumviering en dat hij zich op korte termijn zal zetten aan de hem ter beschikking staande kleine secretaire naar zelfbouwpakket samengesteld volgens een uit Denemarken afkomstige design om aan zijn voornemen een uitvoering te verschaffen die hem het hart zal verlichten omtrent de dingen die slechts een Majesteit in concessie kan bieden aan het lezende publiek, waarover natuurlijk wel meer bekend is in de archieven maar de schijver wil zorgen voor een opfrisbeurt van onderhoudende stemming met een serieuze onderkoeling aangewend als schrijffiguur in de balansiatie van onafhankelijk oordeel. Hij is erg in zijn nopjes met wat hij telkens noemt: de afruil.

170px-Crown_of_Medici_Grand_Dukes_of_Tuscany

 

++++++++++++++++++++

om eventjes zakelijk te blijven: we zijn vlg. info pas half op weg

the-half-way-house-thatcham-1848.jpg!Blog

   O the half way house at thatcham – 1848 

Om even bij de les te blijven, het spreekt voor zich dat aan mijn schriftuur elke vorm van interpretatie in een politiek vast te stellen concept uit den boze is om ermee te verbinden, maar wij zeiden dus, de president aan mij gericht: les amis de mes amis son tes amis, en dat heeft dan ook meteen zijn konsekwenties. Het is inmiddels stiller geworden aan de oevers van de Thames, wanneer de regering heeft besloten de openbaarheidstelling die ik met mijn schriftuur in het verleden wel toepaste te beteugelen en terug te dringen, dan verbaast mij dat niet en wil ik er juist mee instemmen, maar zoals de vraag aan mijn persoon gesteld zo dikwijls heeft geluid: hoe nu?

Afgelopen nacht stuitte ik op de foto van het schilderij hierboven, dat gebeurde dus met de hand die het gelukkige toeval van een Heer in den Hoge als degene die hem leidt te hebben ingegeven, ik heb deze situatie  als een verstandige voorziening  leren waarderen en mijn hele leven niet anders dan zo te zijn voorzien,is dat geweest, en voor zover het mijn oordeel luiden mag, er wordt ons hier een bericht gegeven waar wij ons met een gerust hart op kunnen verlaten. Beneden in de computer bevinden zich nog twee stationsafbeeldingen, maar die zijn nog té prematuur bekend dan dat ik deze nu al aan de betrekkelijke vookennis kan prijsgeven.

Jaloers ben ik van mijn kant op de geprivilegieerde positie van de macht, die voorkennis heeft van hetgeen ik tot uitdrukking breng terwijl in mijn materiele omgeving van dit moment elke vermoeden van hoe het feitelijk allemaal in zijn werk gaat ontbreekt volgens mij althans, er komt nu helemaal niemand meer hier en er is ook betrekkelik weinig telefoonverkeer, ik moet wél opdraaien voor de  kosten die jullie maken en jullie angsten krijg ik dus ook ter behandeling aangeboden, jullie hadden het natuurlijk in je kop gehaald dat ik dit allemaal dus voor straf moet ondergaan of het uit goedheid doe. en meer verdienste dan die E. 70 kan er dus voor mij en Binky kennelijk niet af, ik heb vaak genoeg mijn gegevens overgedragen en er is een bureau voor en jullie zullen de moeilijkheden wel weer gemaakt hebben waarvan ik nu wordt beschuldigd, maar ik zou graag wat meer verdienen want ik moet mijn medicatie zelf bekostigen en op dat alles  zo’n romantische verwachting wil dienen, ik vind het zitcomfort van een sinaasappelkistje niet zo groot als wat de oude stoel van mijn moeder mij te bieden heeft maar die verslijt ook nogal de laatste tijd.

het is de mensen eigen om te willen zien

the way of personal remembering shows like this sign

the way of personal remembering shows like this sign

De mens zoekt in zijn voortdurende bewegen van een voortgaan op een weg die hij zichzelf niet heeft verkozen maar die hem is gegeven als het leven dat hij leiden mag natuurlijk regelmatig naar een zekerheid die er in feite niet zo kan bestaan als hij zich wel wil wensen, maar voor een god die leven geeft zijn dit alles de menselijke aangelegenheden die hij heel goed kan begrijpen en een waarde geven want van een minachting voor hetgeen of die hijzelf zich heeft geschapen kan uiteraard der zaak geen spake zijn, de menselijke gewoonte en behoefte te verwerpen waarvan gedacht wordt dat het een zwakheid is, in dit geval het omzien naar zichzelf en naar elkaar, dat is in het geheel beschouwd een poging wederom van mensen zo te denken zoals  deze denkt die hen gezonden is. Dan maar te stellen dat er geen zekerheden zijn zo dikwijls reeds vernomen, daar is al evenmin in het boekje van der vaderen god een plaats voor, want hij biedt toch op verschillende manieren en momenten de zekerheden die er kunnen zijn, op het gebied van loonarbeid, vermogen en investeringen is deze god en heer al evenmin zo onbekend als wel eens wordt gesteld, op dit moment terzake daarvan uit te weiden dat acht de goede herder niet prudent.

Waar het ons om ging en gaat is het de legitimiteit te schenken zich mogen te baseren op een verleden tijd in een terzake van het heden wegwijs worden uit de veelheid van mogelijkheden die dat natuurlijk te bieden heeft, die veelheid bedoel ik, en elke kultuur heeft daarin zijn gewoonten en oplossingen behalve in deze dagen de westerse, want die was de regelmatigheid van die oplossingen vergeten en in zijn gevoel van minachting voor wat er allemaal was gebeurd had men gemeend dan ook maar de gewoonten die wél een waarde hebben af te schaffen, voor het overige wilde de schepper en heer die dit gebied des mensen denken als zijn verantwoordelijkheid beschouwt eens een vernieuwing aanbrengen in die historische samenhang, een cultuur die eindigt in een holocaust wil hij natuurlijk ook niet terug zien, daar gaat de discussie over dezer dagen, dat menigeen denkt bij zichzelve dat hij zijn gezond verstand aan het verliezen is.

Geeft de moed niet op, ik heb mijn zoon gezonden om U te assisteren in het begrijpen en mij mijn andere ter rechterzijde tot mij laten komen die het geloof gebracht heeft en dat natuurlijk vrijelijk kan herroepen en wederom herstellen, de aangelegenheden van een huis van Israel zijn natuurlijk ook al zijn ze boeiend te beschouwen als een zaak die respect en eerbiediging verdient en voor het overige niet de uwe is.  

Het is beter te achten in alle opzichten dat de mens die zich deze dingen als zijn vragen heeft gesteld en zich herkennen kan in mijn betoog, het lezen van wat nu is de zaak die ik met schrijver dezes wil beogen, overlaat aan degenen die dat wél aangaat en verder dan maar zelf te zien, je bent nog niet onbekwaam te heten ook al ben je niet op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het land en wat het dat aangaat wat het zulke lezers betreft toch alleen om geld, dat reeds een verleden tijd voor deze is die ik niet ter uwer tafele heb gezonden, te denken dat een miljonair dit alles zoveel beter kan, helaas dat is natuurlijk vragen naar een bekende weg.

In het verloop van het voortgaan op de hernomen dan wel ingeslagen of verkozen weg ten leven en met het oog op de vooruitgang zal ik mij nader uitdrukken betrefdfende wat nu het beste is, ik ben vermoeid van deze posting van wat ik heb ervaren als het omgaan met de weerstand in de samenleving, daarop te antwoorden is zoals de geachte kamerleden ook wel weten, bepaald geen pretje dat men gaarne op zijn vrije zaterdag verricht. Ik wil nu liever in de etherische zin die ik bedoeld heb met dat onderwerp van het tuinieren als een privébelang,  mijn gazon gaan maaien want bij ons is het altijd zomer en dat moet je zo bijhouden.

De inhoud van het blog worde geacht te zijn geschreven in een tot nu toe onbekende stijlfiguur. De beperking die er rusten mag op aanzien en gezge des schrijvers vindt men in de feitelijke omstandigheden dat het elkeen die zich deze inhoud aanrekent als voldoende belangwekkend om te volgen, vrij staat de boodschap aan te nemen dan wel niet als nu zijn zaak of veel ter zake doende te beschouwen. De lezer zij bedankt omwille van zijn noodzakelijke assistentie bij de reciprociteit van de compositie.

 

COLLECTIE TROPENMUSEUM Reliëf O 115 op de verb...

COLLECTIE TROPENMUSEUM Reliëf O 115 op de verborgen voet van de Borobudur TMnr 10015852 (Photo credit: Wikipedia)