om eventjes zakelijk te blijven: we zijn vlg. info pas half op weg

the-half-way-house-thatcham-1848.jpg!Blog

   O the half way house at thatcham – 1848 

Om even bij de les te blijven, het spreekt voor zich dat aan mijn schriftuur elke vorm van interpretatie in een politiek vast te stellen concept uit den boze is om ermee te verbinden, maar wij zeiden dus, de president aan mij gericht: les amis de mes amis son tes amis, en dat heeft dan ook meteen zijn konsekwenties. Het is inmiddels stiller geworden aan de oevers van de Thames, wanneer de regering heeft besloten de openbaarheidstelling die ik met mijn schriftuur in het verleden wel toepaste te beteugelen en terug te dringen, dan verbaast mij dat niet en wil ik er juist mee instemmen, maar zoals de vraag aan mijn persoon gesteld zo dikwijls heeft geluid: hoe nu?

Afgelopen nacht stuitte ik op de foto van het schilderij hierboven, dat gebeurde dus met de hand die het gelukkige toeval van een Heer in den Hoge als degene die hem leidt te hebben ingegeven, ik heb deze situatie  als een verstandige voorziening  leren waarderen en mijn hele leven niet anders dan zo te zijn voorzien,is dat geweest, en voor zover het mijn oordeel luiden mag, er wordt ons hier een bericht gegeven waar wij ons met een gerust hart op kunnen verlaten. Beneden in de computer bevinden zich nog twee stationsafbeeldingen, maar die zijn nog té prematuur bekend dan dat ik deze nu al aan de betrekkelijke vookennis kan prijsgeven.

Jaloers ben ik van mijn kant op de geprivilegieerde positie van de macht, die voorkennis heeft van hetgeen ik tot uitdrukking breng terwijl in mijn materiele omgeving van dit moment elke vermoeden van hoe het feitelijk allemaal in zijn werk gaat ontbreekt volgens mij althans, er komt nu helemaal niemand meer hier en er is ook betrekkelik weinig telefoonverkeer, ik moet wél opdraaien voor de  kosten die jullie maken en jullie angsten krijg ik dus ook ter behandeling aangeboden, jullie hadden het natuurlijk in je kop gehaald dat ik dit allemaal dus voor straf moet ondergaan of het uit goedheid doe. en meer verdienste dan die E. 70 kan er dus voor mij en Binky kennelijk niet af, ik heb vaak genoeg mijn gegevens overgedragen en er is een bureau voor en jullie zullen de moeilijkheden wel weer gemaakt hebben waarvan ik nu wordt beschuldigd, maar ik zou graag wat meer verdienen want ik moet mijn medicatie zelf bekostigen en op dat alles  zo’n romantische verwachting wil dienen, ik vind het zitcomfort van een sinaasappelkistje niet zo groot als wat de oude stoel van mijn moeder mij te bieden heeft maar die verslijt ook nogal de laatste tijd.

Advertisements

het is de mensen eigen om te willen zien

the way of personal remembering shows like this sign

the way of personal remembering shows like this sign

De mens zoekt in zijn voortdurende bewegen van een voortgaan op een weg die hij zichzelf niet heeft verkozen maar die hem is gegeven als het leven dat hij leiden mag natuurlijk regelmatig naar een zekerheid die er in feite niet zo kan bestaan als hij zich wel wil wensen, maar voor een god die leven geeft zijn dit alles de menselijke aangelegenheden die hij heel goed kan begrijpen en een waarde geven want van een minachting voor hetgeen of die hijzelf zich heeft geschapen kan uiteraard der zaak geen spake zijn, de menselijke gewoonte en behoefte te verwerpen waarvan gedacht wordt dat het een zwakheid is, in dit geval het omzien naar zichzelf en naar elkaar, dat is in het geheel beschouwd een poging wederom van mensen zo te denken zoals  deze denkt die hen gezonden is. Dan maar te stellen dat er geen zekerheden zijn zo dikwijls reeds vernomen, daar is al evenmin in het boekje van der vaderen god een plaats voor, want hij biedt toch op verschillende manieren en momenten de zekerheden die er kunnen zijn, op het gebied van loonarbeid, vermogen en investeringen is deze god en heer al evenmin zo onbekend als wel eens wordt gesteld, op dit moment terzake daarvan uit te weiden dat acht de goede herder niet prudent.

Waar het ons om ging en gaat is het de legitimiteit te schenken zich mogen te baseren op een verleden tijd in een terzake van het heden wegwijs worden uit de veelheid van mogelijkheden die dat natuurlijk te bieden heeft, die veelheid bedoel ik, en elke kultuur heeft daarin zijn gewoonten en oplossingen behalve in deze dagen de westerse, want die was de regelmatigheid van die oplossingen vergeten en in zijn gevoel van minachting voor wat er allemaal was gebeurd had men gemeend dan ook maar de gewoonten die wél een waarde hebben af te schaffen, voor het overige wilde de schepper en heer die dit gebied des mensen denken als zijn verantwoordelijkheid beschouwt eens een vernieuwing aanbrengen in die historische samenhang, een cultuur die eindigt in een holocaust wil hij natuurlijk ook niet terug zien, daar gaat de discussie over dezer dagen, dat menigeen denkt bij zichzelve dat hij zijn gezond verstand aan het verliezen is.

Geeft de moed niet op, ik heb mijn zoon gezonden om U te assisteren in het begrijpen en mij mijn andere ter rechterzijde tot mij laten komen die het geloof gebracht heeft en dat natuurlijk vrijelijk kan herroepen en wederom herstellen, de aangelegenheden van een huis van Israel zijn natuurlijk ook al zijn ze boeiend te beschouwen als een zaak die respect en eerbiediging verdient en voor het overige niet de uwe is.  

Het is beter te achten in alle opzichten dat de mens die zich deze dingen als zijn vragen heeft gesteld en zich herkennen kan in mijn betoog, het lezen van wat nu is de zaak die ik met schrijver dezes wil beogen, overlaat aan degenen die dat wél aangaat en verder dan maar zelf te zien, je bent nog niet onbekwaam te heten ook al ben je niet op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het land en wat het dat aangaat wat het zulke lezers betreft toch alleen om geld, dat reeds een verleden tijd voor deze is die ik niet ter uwer tafele heb gezonden, te denken dat een miljonair dit alles zoveel beter kan, helaas dat is natuurlijk vragen naar een bekende weg.

In het verloop van het voortgaan op de hernomen dan wel ingeslagen of verkozen weg ten leven en met het oog op de vooruitgang zal ik mij nader uitdrukken betrefdfende wat nu het beste is, ik ben vermoeid van deze posting van wat ik heb ervaren als het omgaan met de weerstand in de samenleving, daarop te antwoorden is zoals de geachte kamerleden ook wel weten, bepaald geen pretje dat men gaarne op zijn vrije zaterdag verricht. Ik wil nu liever in de etherische zin die ik bedoeld heb met dat onderwerp van het tuinieren als een privébelang,  mijn gazon gaan maaien want bij ons is het altijd zomer en dat moet je zo bijhouden.

De inhoud van het blog worde geacht te zijn geschreven in een tot nu toe onbekende stijlfiguur. De beperking die er rusten mag op aanzien en gezge des schrijvers vindt men in de feitelijke omstandigheden dat het elkeen die zich deze inhoud aanrekent als voldoende belangwekkend om te volgen, vrij staat de boodschap aan te nemen dan wel niet als nu zijn zaak of veel ter zake doende te beschouwen. De lezer zij bedankt omwille van zijn noodzakelijke assistentie bij de reciprociteit van de compositie.

 

COLLECTIE TROPENMUSEUM Reliëf O 115 op de verb...

COLLECTIE TROPENMUSEUM Reliëf O 115 op de verborgen voet van de Borobudur TMnr 10015852 (Photo credit: Wikipedia)